Marka müracaatı nitelik itibariyle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için, vekil aracılığı ile yapılması daha doğrudur. Dış Patent marka müracaatlarının idari bir işlemden çok daha fazlası olduğunun bilincinde olarak detaylı ve güvenilir danışmanl

MARKA NEDİR ?
Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 4)
Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 148)
Marka hakkı sahibi markayı tescilli olduğu sınıflarda Türkiye'de kullanma hakkına sahiptir.  Tescilli markanızı benzer mal ve / veya hizmetlerde başka hiçbir firma kullanamaz. Markanın taklit edilmesi durumunda tescilli marka sahibi sahte ürünlerin toplanmasını isteyebilir. Maddi ve manevi zarar için tazminat davaları açabilir , Cumhuriyet Savcılıkarında suç duyurusunda bulunup mütecavizin cezalandırılmasını talep edebilir. 
E Kalite Eğitim ve Danışmanlık, Marka Patent Hizmetleri:
Başvuru öncesi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) web sayfasından ve kullandığımız programlardan marka ön araştırması yapılarak, elde edilen sonuçlara göre, marka başvurusunun tescil için uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve bunun için rapor hazırlanması.
Marka başvuruların hazırlanarak TÜRKPATENT’te dosyalanması. Başvurunun kısmen ya da tamamen reddi halinde, ret kararlarına itirazların dosyalanması.
Marka başvurusu yapıldıktan sonra başvuru tarihinden itibaren TÜRKPATENT tarafından her ay iki kez yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde benzerlik izlemesi yapılarak, elde edilen sonuçların müvekkillere raporlanması.
Bültende yayınlanan benzer markaların ilanına, alınan talimatlar doğrultusunda itiraz hazırlanarak TÜRKPATENT’te dosyalanması. TÜRKPATENT tarafından verilen red ya da kısmi red kararlarına karşı itirazların hazırlanarak dosyalanması
Yenileme zamanı gelen markaların takibi ve müvekkillere süresi içerisinde bildirim yapılması.
Tanınmış marka başvurularının, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre hazırlanarak dosyalanması.
Başvuru ve tescil sonrasında marka ile ilgili çeşitli değişikliklerin lisans, devir, unvan, nevi, adres değişiklikleri gibi hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi.