İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimiz “İş Güvenliği ve İş Sağlığı” mevzuatının uyulması gereken bir zorunluluktan ziyade, çalışanların güvenliğini ve sağlığını önemseyen, bir anlayış ile hizmet sunmaktadırlar.

İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu (İSAF) Başkanı, A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Abdullah Bozkır, nihayet beş yıllık verilere göre günde 8 saat, senede 300 gün çalışıldığı kabul edildiğinde Türkiye’de her iş günü yaklaşık 22, her iş saati 2,68, her 20 dakikada 1 iş kazası meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik Hayat Kurtarır.

İSG HİZMETLERİMİZ;

Her Daim Ulaşım
İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimiz “İş Güvenliği ve İş Sağlığı” mevzuatının uyulması gereken bir zorunluluktan ziyade, çalışanların güvenliğini ve sağlığını önemseyen, bir anlayış ile hizmet sunmaktadırlar.

Güncel Çözümler
Eğitim kurumları ve OSGB'lerin sayıları beklenenin de ötesinde hızla artmaktadır. Eğitim kurumları vasıtasıyla iş güvenliği uzmanı sayısı hızla artmakta, OSGB vasıtasıyla da işverenlerin büyük çoğunluğu hizmeti satın almaktadırlar.

Olasılık Hesapları
E Kalite olarak Kendi alanında tecrübeli ve profesyonel kadromuzla, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülen yasal yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi konusunda işverenin sorumluluklarını paylaşarak, özveriyle, çözüm ortaklığı sunmaktayız.

Güvenlik Analizleri
Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodoloji uygundur. Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak irdeler. İş Güvenlik Analizi (JSA) olarak adlandırılan analiz dört aşamadan oluşur.

Çözümler Üretmek
Risk analizi çalışmalarını yapmış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız risk analizleri sonucunda yeterli tecrübeye ve uzmanlığa ulaşmış kadromuzla kurumsal ve profesyonelce yaklaşımlar sergilemekteyiz.

Kalıcı Önlemler
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bir acil eylem planı hazırlanması, İş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının uygulanması. İş yerlerinde çalışan vasıflı vasıfsız tüm çalışanların bu eğitimden geçirilmesi ve belgelendirilmesi tarafımızca yapılmaktadır.
A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız sizlere aşağıda sıralanan hizmetleri sunarlar;

İş Kanunu, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İSG Tüzüğü ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene, iş yeri amirlerine ve çalışanlara danışmanlık yapmak ve uygulamaları denetlemek.

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak İSG çalışma dosyalarını hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesini sağlamak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak mevzuat değişiklikleri, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeniliklere göre gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

İşin ve işyerinin yapısına göre oluşabilecek tehlikeleri engellemeye yönelik alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların ya da temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamasının takibini yapmak.

İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde, işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına teknik danışmanlık yapmak.

İşe giriş işlemleri. acil durum müdahale planı, yıllık eğitim planı, değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsayan; ISG yönetim sistemi dokümanlarını hazırlamak.

İşyerinin yapısına uygun bir kurum içi İSG yönetmeliği hazırlamak, üst yönetime onaylatmak ve uygulanmasını takip etmek, uygunsuzlukları tespit ederek ve yazılı ve sözlü olarak üst yönetime bildirmek.

İşyerinin ISG yönünden risk analizlerinin yapmak. Olası tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri tespit etmek, risk analiz dosyasını hazırlamak. Sonrasında, tehlike ve kaza ihtimallerine ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum eylem planlarını hazırlamak ve İşvereni ve çalışanları bilgilendirmek.

Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İSG Kurulu oluşturulmasını sağlamak İSG Kurulu üyelerinin eğitimlerini yapmak, aylık toplantılarında bulunmak, kurul üyelerine işyerinin mevcut İSG durumu ile ilgili özet bilgi vermek, eksiklikleri bildirmek, önerilerde bulunmak. Karşılıklı görüş alışverişi neticesinde alınan kararları, toplantı tutanağına yazmak ve tüm kurul üyelerine imzalattıktan sonra işverene sunmak.

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile aynı zamanda iş kazalarının önlenmesi ile ilgilenen bilim dalıdır.
İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunmakla yükümlüdür.
İş sağlığı ve güvenliği hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır.

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?
İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlardır.
OSGB’ler İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulurlar.
OSGB hizmeti dışarıdan alındığı takdirde, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır ve tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğunda olacaktır.

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) NEDİR?
İşveren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli olarak görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. İSGB kurulum zorunluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir.
Tam süreli çalışacak en az bir iş güvenliği uzman görevlendirmesi gereken işyerleri


Tehlike sınıfı – Çalışan sayısı
Az tehlikeli    1000 ve üzeri
Tehlikeli    500 ve üzeri
Çok tehlikeli    250 ve üzeri
 
Tam süreli çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirmesi gereken işyerleri
Tehlike sınıfı / Çalışan sayısı
Az tehlikeli    2000 ve üzeri
Tehlikeli    1000 ve üzeri
Çok tehlikeli    750 ve üzeri

Tehlike sınıfına göre sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişinin çalıştığı işyerlerinde En az 1 tane tam zamanlı hekim çalışırken aynı zamanda tam zamanlı iş güvenliği uzmanı da bulunması gerekeceğinden bu işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurulmalıdır.

İSG-KÂTİP NEDİR?
İSG_KATİP’in açılımı “iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı”dır.
Bu program, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılır.

ONAYLI DEFTER NEDİR?
İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı seri numaraları ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defterdir.
Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.
 

Risk değerlendirmesi, İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Tehlikelere ilişkin Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. 

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre;
Çok tehlikeli – 2 yılda
Tehlikeli – 4 yılda
Az tehlikeli – 6 yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

• İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

• İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

• Üretim yönteminde değişiklikler olması.

• İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

• Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

• Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

• İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri sonucunda risk analizi;

• İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

• Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.

• Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.

• Risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.

• Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.

• Tespit edilen riskler.

• Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.

• Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.

• Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

Maddelerince yazılı hale getirilir.
 

Acil durum, İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları,
Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.
İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar;
• Risk değerlendirmesi sonuçları,
• Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali,
• İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali,
• Sabotaj ihtimali gibi durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanır.
İş veren; iş yeri tehlike sınıfına göre
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 30 çalışana, 
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 40 çalışana 
Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 50 çalışana kadar;

• Arama, kurtarma ve tahliye,

• Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. 

İs Güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri sonucunda acil durum eylem planı;

• İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

• Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

• Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

• Belirlenen acil durumlar.

• Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

•Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

Aşağıdaki unsurları içeren iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren kroki:

• Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

• İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

• Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

• Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

• İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Maddelerince yazılı hale getirilir.

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.
Yapılmış olan acil durum eylem planı; tehlike sınıfına göre;
Çok tehlikeli – 2 yılda
Tehlikeli – 4 yılda
Az tehlikeli – 6 yılda bir yenilenir.

İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
 

İşveren, çalışanlarına asgari olarak aşağıdaki konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar

1. Genel konular

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• İş yeri temizliği ve düzeni,
• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

• Meslek hastalıklarının sebepleri,
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
• İlk yardım

3. Teknik konular

• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
• Elle kaldırma ve taşıma,
• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Ekranlı araçlarla çalışma,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Verilecek olan eğitimlerin süreleri ise;

Az tehlikeli iş yerleri için – en az sekiz saat,

Tehlikeli iş yerleri için – en az on iki saat,

Çok tehlikeli iş yerleri için en az on altı saat.

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Ayrıca; İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – yılda en az bir defa

Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – iki yılda en az bir defa

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – üç yılda en az bir defa

NACE KODU    İŞ TANIMI    TEHLİKE SINIFI
01.11.07    Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)    Tehlikeli
01.11.12    Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge dansı, arpa, çavdar, yulaf, darı, kuş yemi vb.) (pirinç hariç)    Tehlikeli
01.11.14    Yağlı tohum yetiştiriciliği (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, kene otu çekirdeği (Hint yağı çekirdeği), keten tohumu, hardal tohumu, nijer tohumu, kolza, aspir tohumu, susam tohumu, ayçiçeği tohumu vb.)    Tehlikeli
01.12.14    Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.13.17    Şeker pancarı yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.13.18    Yenilebilir kök ve yumruların yetiştiriciliği (patates, tatlı patates, manyok, Hint yer elması, vb.)    Tehlikeli
01.13.19    Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç)    Tehlikeli
01.13.20    Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi (hıyar, kornişon, sivri ve dolmalık biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlıcan vb.)    Tehlikeli
01.13.21    Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.13.22    Kökleri, soğanları, yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi (havuç, şalgam, sarımsak, soğan, arpacık soğan, pırasa ve diğer benzer sebzeler)    Tehlikeli
01.13.23    Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi (enginar, kuşkonmaz, lahana, karnabahar ve brokoli, marul ve hindiba, ıspanak vb.)    Tehlikeli
01.14.01    Şeker kamışı yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.15.01    Tütün yetiştiriciliği    Tehlikeli
01.16.02    Pamuk yetiştiriciliği    Tehlikeli
01.16.90    Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi (keten, kenevir, jüt vs.)    Tehlikeli
01.19.01    Hayvan yemi bitkilerinin yetiştiriciliği (sarı şalgam, mangoldlar, yemlik kökleri, yonca, korunga, yemlik mısır ve diğer otlar ile bunların tohumları ve pancar tohumları dahil, şeker pancarı tohumları hariç)    Tehlikeli
01.19.02    Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları)    Tehlikeli
01.19.90    Başka yerde sınıflandırılmamış tek yıllık diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.21.05    Üzüm yetiştiriciliği (şaraplık, sofralık ve diğer üzümler)    Tehlikeli
01.22.05    Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştiriciliği (muz, hurma, incir, avokado, mango vb.)    Tehlikeli
01.23.02    Turunçgillerin yetiştirilmesi (greyfurt, limon, misket limonu, portakal, mandalina vb.)    Tehlikeli
01.24.04    Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi (elma, kayısı, kiraz, ayva, erik vb.) (turunçgiller ve üzüm hariç)    Tehlikeli
01.25.08    Diğer ağaç ve çalı (çok yıllık bitkilerin) meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin (yaban mersini, kuş üzümü, kestane, fıstık, çilek, ahududu, ceviz, keçiboynuzu vb. (fındık hariç)) yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.25.09    Fındık yetiştiriciliği    Tehlikeli
01.26.02    Zeytin yetiştiriciliği    Tehlikeli
01.26.90    Diğer yağlı meyvelerin yetiştiriciliği (Hindistan cevizi, hurma palmiyeleri vb.) (zeytin hariç)    Tehlikeli
01.27.02    Çay yetiştiriciliği (siyah çay, yeşil çay, Paraguay çayı vb.)    Tehlikeli
01.27.90    İçecek üretiminde kullanılan diğer bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği (kahve, kakao, vb.) (çay yetiştiriciliği hariç)    Tehlikeli
01.28.01    Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin (anason, muskat, tarçın, karanfil, zencefil, vanilya, beyaz veya kara biber, ıhlamur, adaçayı vb.) yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.29.01    Kauçuk ağacı, yılbaşı ağacı, örgü, dolgu ve tabaklama yapmak için kullanılan bitkisel ürünler vb. uzun ömürlü bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.30.03    Dikim için sebze fıdesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi    Az Tehlikeli
01.30.04    Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi (dekoratif amaçlarla bitki ve çim yetiştirilmesi dahil, sebze fıdesi, meyve fidanı hariç)    Az Tehlikeli
01.41.31    Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği)    Tehlikeli
01.42.09    Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (sütü için yetiştirilenler hariç)    Tehlikeli
01.43.01    At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır veya bardo vb.)    Tehlikeli
01.44.01    Deve yetiştiriciliği    Tehlikeli
01.45.01    Koyun ve keçi (davar) yetiştiriciliği (işlenmemiş süt, kıl, tiftik, yapağı, yün vb. üretimi dahil)    Tehlikeli
01.46.01    Domuz yetiştiriciliği    Tehlikeli
01.47.01    Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.)    Tehlikeli
01.47.02    Kuhıçkahanelerin faaliyetleri    Tehlikeli
01.47.03    Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi    Tehlikeli
01.49.01    Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü dahil)    Tehlikeli
01.49.02    İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi    Tehlikeli
01.49.03    Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.)    Tehlikeli
01.49.05    Deve kuşlarının yetiştirilmesi    Tehlikeli
01.49.90    Yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç), böcekler, tavşanlar ve diğer kürk hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.)    Tehlikeli
01.50.06    Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim)    Tehlikeli
01.61.01    Bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, çapalama ile meyvecilikle ilgili budama vb. faaliyetler (çiçek yetiştiriciliğini destekleyici faaliyetler ile hava yoluyla yapılan gübreleme hariç)    Tehlikeli
01.61.02    Bitkisel üretimi destekleyici mahsulün hasat ve harmanlanması, biçilmesi, balyalanması, biçerdöver işletilmesi vb. faaliyetler    Tehlikeli
01.61.03    Bitkisel üretimi destekleyici tarımsal amaçlı sulama faaliyetleri    Tehlikeli
01.61.04    Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç)    Çok Tehlikeli
01.61.05    Çiçek yetiştiriciliğini destekleyici gübreleme, tarlanın sürülmesi, ekilmesi, bakımı, toplama vb. ile ilgili faaliyetler (hava yoluyla yapılan gübreleme hariç)    Tehlikeli
01.61.06    Hava yoluyla yapılan bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil)    Çok Tehlikeli
01.62.01    Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler    Tehlikeli
01.62.02    Hayvan üretimini destekleyici olarak sürü testi, kümes hayvanlarının kısırlaştırılması, yapay dölleme, vb. faaliyetler (kuhıçkahanelerdeki faaliyetler dahil)    Tehlikeli
01.63.01    Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)    Tehlikeli
01.63.02    Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler    Tehlikeli
01.63.03    Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler    Tehlikeli
01.63.04    Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler    Tehlikeli
01.63.05    Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler    Az Tehlikeli
01.63.06    Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)    Tehlikeli
01.63.07    Çırçırlama faaliyeti    Tehlikeli
01.63.90    Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler    Tehlikeli
01.64.01    Üretim amaçlı tohum işleme hizmetleri (vernelizasyon işlemleri dahil)    Tehlikeli
01.70.01    Ticari olmayan av hayvanı ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri (yenilmesi, kürkleri, derileri, araştırmalarda kullanılmaları vb. amaçlar için) (balıkçılık hariç)    Tehlikeli
01.70.02    Ticari olan av hayvanı ve yabani hayvan avlama ve yakalama faaliyetleri (yenilmesi, kürkleri, derileri, araştırmalarda kullanılmaları vb. amaçlar için) (balıkçılık hariç)    Tehlikeli
02.10.01    Baltalık olarak işletilen ormanların yetiştirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun üretimine yönelik olanlar dahil)    Tehlikeli
02.10.02    Orman yetiştirmek için fidan ve tohum üretimi    Az Tehlikeli
02.10.03    Orman ağaçlarının yetiştirilmesi (baltalık ormanların yetiştirilmesi hariç)    Az Tehlikeli
02.20.01    Endüstriyel ve yakacak odun üretimi (geleneksel yöntemlerle odun kömürü üretimi dahil)    Tehlikeli
02.30.01    Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerinin toplanması (mantar meşesinin kabuğu, kök, kozalak, balsam, lak ve reçine, meşe palamudu, at kestanesi, yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve, yenilebilir mantar vb.)    Az Tehlikeli
02.40.01    Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler    Tehlikeli
02.40.02    Ormanda kesilmiş ve temizlenmiş ağaçların taşınması, istiflenmesi ve yüklenmesi faaliyetleri    Tehlikeli
02.40.03    Ormanda silvikültürel hizmet faaliyetleri (seyreltilmesi, budanması, repikaj vb.)    Tehlikeli
02.40.04    Ormanı zararlılara (böcek ve hastalıklar) karşı koruma faaliyetleri    Çok Tehlikeli
02.40.05    Ormanı yangın ve kaçak kesime (izinsiz kesim) karşı koruma faaliyetleri    Tehlikeli
02.40.06    Ormanı koruma ve bakımı amaçlı orman yolu yapımı ve bakımı faaliyetleri    Tehlikeli
02.40.07    Diğer ormancılık hizmet faaliyetleri (ormancılık envanterleri, orman işletmesi, orman idaresi danışmanlık hizmetleri, orman (bakımı, verimi, vb.) ile ilgili araştırma geliştirme, vb.)    Az Tehlikeli
03.11.01    Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil)    Tehlikeli
03.11.02    Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci, sünger, mercan, deniz yosunu, vb.)    Çok Tehlikeli
03.12.01    Tatlı sularda (ırmak, göl) yapılan balıkçılık (alabalık, sazan, yayın vb.)    Tehlikeli
03.21.01    Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil)    Tehlikeli
03.21.02    Denizde yapılan diğer su ürünleri yetiştiriciliği (midye, istiridye, ıstakoz, karides, eklembacaklılar, kabuklular, deniz yosunları vb.) (balık hariç)    Tehlikeli
03.22.01    Tatlı sularda yapılan balık yetiştiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil)    Tehlikeli
03.22.02    Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği (yumuşakçalar, kabuklular, kurbağalar vb.) (balık hariç)    Tehlikeli
05.10.01    Taş kömürü madenciliği    Çok Tehlikeli
05.20.01    Linyit madenciliği    Çok Tehlikeli
06.10.01    Ham petrolün çıkarılması    Çok Tehlikeli
06.20.01    Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)    Çok Tehlikeli
07.10.01    Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)    Çok Tehlikeli
07.21.01    Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması    Çok Tehlikeli
07.21.02    Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması    Çok Tehlikeli
07.21.03    Uranyum madenciliği    Çok Tehlikeli
07.21.04    Toryum madenciliği    Çok Tehlikeli
07.21.05    Sarı pasta (U308) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen)    Çok Tehlikeli
07.29.01    Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği    Çok Tehlikeli
07.29.02    Alüminyum madenciliği    Çok Tehlikeli
07.29.03    Bakır madenciliği    Çok Tehlikeli
07.29.04    Nikel madenciliği    Çok Tehlikeli
07.29.05    Kurşun, çinko ve kalay madenciliği    Çok Tehlikeli
07.29.06    Krom madenciliği    Çok Tehlikeli
07.29.07    Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)    Çok Tehlikeli
08.11.01    Mermer ocakçılığı (traverten dahil)    Çok Tehlikeli
08.11.02    Granit ocakçılığı    Çok Tehlikeli
08.11.03    Yapı taşları ocakçılığı    Çok Tehlikeli
08.11.04    Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi    Çok Tehlikeli
08.11.05    Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı    Çok Tehlikeli
08.11.06    Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kırılması ve parçalanması dahil)    Çok Tehlikeli
08.11.07    Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)    Çok Tehlikeli
08.12.01    Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)    Çok Tehlikeli
08.12.02    Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması    Çok Tehlikeli
08.12.03    Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı    Çok Tehlikeli
08.91.01    Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç)    Çok Tehlikeli
08.91.02    Bor mineralleri madenciliği    Çok Tehlikeli
08.91.03    Kükürt madenciliği (ocakçılığı)    Çok Tehlikeli
08.91.04    Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil)    Çok Tehlikeli
08.91.05    Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı    Çok Tehlikeli
08.92.01    Turba çıkarılması ve toplanması    Çok Tehlikeli
08.93.01    Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)    Çok Tehlikeli
08.93.02    Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)    Tehlikeli
08.99.01    Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.)    Çok Tehlikeli *
08.99.02    Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği    Çok Tehlikeli
08.99.03    Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç)    Çok Tehlikeli
08.99.04    Grafit ocakçılığı    Çok Tehlikeli
08.99.05    Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği    Çok Tehlikeli
08.99.90    Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı    Çok Tehlikeli
09.10.01    Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler)    Çok Tehlikeli
09.10.02    Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil)    Çok Tehlikeli
09.10.03    Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri    Çok Tehlikeli
09.90.01    Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)    Tehlikeli
09.90.02    Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)    Çok Tehlikeli
10.11.01    Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil)    Tehlikeli
10.12.01    Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dahil)    Tehlikeli
10.12.02    Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri    Tehlikeli
10.12.03    Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağma çevrilmesi    Tehlikeli
10.12.04    Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil)    Tehlikeli
10.13.01    Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı    Tehlikeli
10.13.02    Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç)    Tehlikeli
10.13.03    Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen)    Tehlikeli
10.13.04    Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin imalatı    Tehlikeli
10.20.03    Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler)    Tehlikeli
10.20.04    Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.)    Tehlikeli
10.20.05    Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için)    Tehlikeli
10.20.06    Balığın sadece işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve gemilerin faaliyetleri    Tehlikeli
10.20.07    Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık köftesi vb.)    Tehlikeli
10.20.08    Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların diğer yenilemeyen ürünlerinin üretimi    Tehlikeli
10.31.01    Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, ezilmiş patates imalatı) (soyulması dahil)    Tehlikeli
10.31.02    Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı    Tehlikeli
10.32.01    Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.)    Az Tehlikeli
10.32.02    Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı    Az Tehlikeli
10.39.01    Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç)    Tehlikeli
10.39.02    Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)    Az Tehlikeli
10.39.03    Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil)    Az Tehlikeli
10.39.04    Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil)    Az Tehlikeli
10.39.05    Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.)    Az Tehlikeli
10.39.06    Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç)    Az Tehlikeli
10.39.07    Susamın işlenmesi ve tahin imalatı    Tehlikeli
10.39.90    Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle işlenmesi ve saklanması (kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil)    Az Tehlikeli
10.41.01    Ayçiçek yağı imalatı    Tehlikeli
10.41.02    Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)    Tehlikeli
10.41.03    Beziryağı imalatı    Tehlikeli
10.41.05    Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç)    Tehlikeli
10.41.06    Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)    Tehlikeli
10.41.07    Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)    Tehlikeli
10.41.10    Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi    Tehlikeli
10.41.11    Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)    Tehlikeli
10.42.01    Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı    Tehlikeli
10.51.01    Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç)    Tehlikeli
10.51.02    Peynir, lor ve çökelek imalatı    Tehlikeli
10.51.03    Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil)    Tehlikeli
10.51.04    Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.)    Tehlikeli
10.51.05    Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç)    Tehlikeli
10.52.01    Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.)    Az Tehlikeli
10.52.02    Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı    Az Tehlikeli
10.61.01    Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır, çavdar vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil)    Az Tehlikeli
10.61.02    Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç)    Tehlikeli
10.61.05    Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil)    Tehlikeli
10.61.06    İrmik imalatı    Tehlikeli
10.61.07    Ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tane halde hububat imalatı (bulgur dahil, fakat mısır hariç)    Tehlikeli
10.61.08    Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı (karışımları ile hazır karıştırılmış sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar hariç)    Tehlikeli
10.61.09    Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze un karışımları hariç)    Az Tehlikeli
10.61.10    Dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keşkeklik buğday vb. dahil) (bulgur ve irmik hariç)    Az Tehlikeli
10.62.01    Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden)    Tehlikeli
10.62.02    Glikoz, glikoz şurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert şeker dahil)    Tehlikeli
10.62.04    Yaş mısırın öğütülmesi    Tehlikeli
10.62.05    Glüten imalatı    Tehlikeli
10.62.06    Mısır yağı imalatı    Tehlikeli
10.71.01    Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.)    Az Tehlikeli
10.71.02    Fırın ürünleri imalatı (ekmek, sade pide, simit vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç)    Az Tehlikeli
10.71.03    Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)    Az Tehlikeli
10.72.01    Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil)    Az Tehlikeli
10.72.02    Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)    Az Tehlikeli
10.72.03    Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)    Az Tehlikeli
10.73.03    Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya dondurulmuş olanlar dahil)    Az Tehlikeli
10.81.01    Şeker kamışından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakkaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı şeker ve melas üretimi dahil)    Tehlikeli
10.81.03    Akçaağaç şurubu imalatı    Tehlikeli
10.82.01    Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen kakaolu ürünler hariç)    Az Tehlikeli
10.82.02    Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç)    Az Tehlikeli
10.82.03    Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı    Az Tehlikeli
10.82.04    Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı (tahin helvası dahil)    Az Tehlikeli
10.82.05    Çiklet imalatı (sakız)    Az Tehlikeli
10.82.06    Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme imalatı (meyan kökü hülasaları dahil)    Az Tehlikeli
10.82.07    Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı    Az Tehlikeli
10.83.01    Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri)    Az Tehlikeli
10.83.02    Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve konsantreleri)    Az Tehlikeli
10.83.03    Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. çaylar).    Az Tehlikeli
10,83.04    Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. karıştırılmış ürünler dahil)    Az Tehlikeli
10.84.01    Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı, baharat karışımları vb.) (işlenmiş)    Az Tehlikeli
10.84.02    Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı    Tehlikeli
10.84.03    Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, mango çeşnisi vb.) (baharat, sirke ve salça hariç)    Tehlikeli
10.84.05    Gıda tuzu imalatı    Az Tehlikeli
10.85.01    Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç)    Az Tehlikeli
10.86.01    Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek mamaları, pudingleri vb.)    Az Tehlikeli
10.86.02    Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar)    Az Tehlikeli
10.86.03    Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı    Az Tehlikeli
10.89.01    Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı    Az Tehlikeli
10.89.02    Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil)    Tehlikeli
10.89.04    Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı    Az Tehlikeli
10.89.05    Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil)    Tehlikeli
10.89.06    Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır gıdalar, peynir fondüleri, şeker şurupları vb. dahil)    Az Tehlikeli
10.91.01    Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı    Tehlikeli
10.92.01    Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.)    Tehlikeli
11.01.01    Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.)    Çok Tehlikeli
11.01.02    Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı    Çok Tehlikeli
11.01.03    Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol derecesi %80)    Çok Tehlikeli
11.02.01    Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi    Tehlikeli
11.02.02    Üzüm şırası imalatı    Tehlikeli
11.03.01    Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı    Tehlikeli
11.04.02    Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil)    Tehlikeli
11.05.01    Bira imalatı    Tehlikeli
11.06.01    Malt imalatı    Tehlikeli
11.07.01    Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış olanlar dahil)    Az Tehlikeli
11.07.02    Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç)    Az Tehlikeli
11.07.03    İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış)    Az Tehlikeli
11.07.04    Boza imalatı    Tehlikeli
12.00.04    Tütün ürünleri imalatı    Tehlikeli
13.10.03    Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)    Tehlikeli
13.10.05    Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.)    Tehlikeli
13.10.06    Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.) (pamuk hariç)    Tehlikeli
13.10.08    İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması    Tehlikeli
13.10.09    Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması    Tehlikeli
13.10.10    Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi    Tehlikeli
13.10.12    Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi    Tehlikeli
13.10.13    Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi    Tehlikeli
13.10.14    Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk hariç)    Tehlikeli
13.10.15    Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve suni ipek elyafı imalatı hariç)    Tehlikeli
13.20.14    Kot kumaşı imalatı    Tehlikeli
13.20.16    Pamuklu dokuma kumaş (pamuklu dokuma tül kumaş dahil) imalatı (havlı veya şönil kumaş, havlu kumaş, tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)    Tehlikeli
13.20.17    Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı    Tehlikeli
13.20.19    Doğal ipekten kumaş (doğal ipekten dokuma tül kumaş dahil) imalatı    Tehlikeli
13.20.20    Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş (bil    Tehlikeli
13.20.21    Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş imalatı    Tehlikeli
13.20.22    Suni ve sentetik fılamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş (suni ve sentetik elyaftan dokuma tül kumaş dahil) imalatı (havlı veya şönil kumaş, havlu kumaş, tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)    Tehlikeli
13.20.23    Dokuma yoluyla imitasyon kürk kumaş imalatı    Tehlikeli
13.20.24    Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil)    Tehlikeli
13.30.01    Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)    Tehlikeli
13.30.02    Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil)    Tehlikeli
13.30.03    Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil)    Tehlikeli
13.30.04    Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama, vb. dahil)    Tehlikeli
13.91.01    Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile ı aschel veya benzeri makineler ile örülen tül kumaş, perdelik kumaş vb. örgü veya tığ ile örülmüş kumaşlar dahil)    Tehlikeli
13.91.02    Örme yoluyla imitasyon kürk kumaşı imalatı    Tehlikeli
13.92.01    Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil)    Tehlikeli
13.92.02    Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve benzerlerinin imalatı    Tehlikeli
13.92.03    Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin    Tehlikeli
13.92.04    Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı    Tehlikeli
13.92.05    Battaniye imalatı    Tehlikeli
13.92.06    Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)    Tehlikeli
13.92.07    Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı    Tehlikeli
13.92.08    Paraşüt (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşüt ile bunların parçalarının imalatı    Tehlikeli
13.92.09    Bayrak, sancak ve flama imalatı    Tehlikeli
13.92.10    Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için)    Tehlikeli
13.92.11    Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme yataklar dahil)    Tehlikeli
13.93.01    Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları dahil)    Tehlikeli
13.93.02    Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler    Az Tehlikeli
13.94.02    Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük boşaltma ağları, vb.)    Az Tehlikeli
13.94.03    Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış olanlar dahil)    Tehlikeli
13.95.01    Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç)    Tehlikeli
13.96.01    Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kumaş imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan)    Tehlikeli
13.96.02    Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyalarının imalatı    Az Tehlikeli
13.96.03    Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç)    Tehlikeli
13.96.04    Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların imalatı    Az Tehlikeli
13.96.05    Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil)    Tehlikeli
13.96.06    Kord bezi imalatı    Tehlikeli
13.96.07    Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış mensucat imalatı    Tehlikeli
13.96.08    Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat, mühendis muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil)    Tehlikeli
13.99.02    Oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil)    Tehlikeli
13.99.03    Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı    Tehlikeli
13.99.04    Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için)    Tehlikeli
13.99.06    Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile gipe lastikler hariç)    Tehlikeli
14.11.05    Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç)    Tehlikeli
14.12.07    Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz plastik olanlar ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç)    Az Tehlikeli
14.12.08    Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş giysileri hariç)    Az Tehlikeli
14.13.04    Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)    Az Tehlikeli
14.13.05    Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile gömlek imalatı hariç)    Az Tehlikeli
14.13.06    Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar    Az Tehlikeli
14.13.07    Gelinlik imalatı    Az Tehlikeli
14.14.01    Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)    Az Tehlikeli
14.14.02    Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)    Az Tehlikeli
14.14.03    Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaşırı imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)    Az Tehlikeli
14.14.04    Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)    Az Tehlikeli
14.19.01    Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı (mayo, bikini dahil) (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)    Az Tehlikeli
14.19.02    Yazma, tülbent, eşarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)    Tehlikeli
14.19.04    Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, duvak vb. giysi aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (bebekler için olanlar hariç)    Az Tehlikeli
14.19.05    Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (tabansız panduf dahil)    Az Tehlikeli
14.19.07    Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının imalatı (kürkten şapka ve başlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç)    Az Tehlikeli
14.19.08    Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil kumaşından olanlar)    Az Tehlikeli
14.20.04    Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış eşya ve parçaların imalatı (giyim eşyası ve giysi aksesuarları hariç)    jTehlikeli
14.20.05    Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış giyim eşyası ve giysi aksesuarları imalatı (kürkten şapka, başlık ve eldiven hariç)    Tehlikeli
14.31.01    Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, erkek çorabı, patik ve diğer çoraplar)    Az Tehlikeli
14.39.01    Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek, vb. şekillerde üretilenler)    Az Tehlikeli
15.11.10    Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması hariç)    Çok Tehlikeli
15.11.11    Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil)    Çok Tehlikeli
15.11.13    Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı    Çok Tehlikeli
15.11.14    İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması    Çok Tehlikeli
15.12.07    Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı    Tehlikeli
15.12.08    Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koşum takımı imalatı (kamçı, semer, eyer, tasma kayışı, heybe, vb.)    Tehlikeli
15.12.09    Deri saat kayışı imalatı    Tehlikeli
15.12.10    Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı    Tehlikeli
15.12.11    Kumaş ve diğer malzemelerden saat kayışı imalatı (metal olanlar hariç)    Az Tehlikeli
15.12.12    Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıma ve konveyör bantları imalatı    Tehlikeli
15.20.15    Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)    Tehlikeli
15.20.17    Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)    Tehlikeli
15.20.18    Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (deri ve plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)    Tehlikeli
15.20.19    Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve ahşap parçalar hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile sayacılık faaliyetleri dahil)    Tehlikeli
16.10.01    Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve şekillendirilmesi faaliyetleri)    Tehlikeli
16.10.02    Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı    Tehlikeli
16.10.03    Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı    Çok Tehlikeli
16.10.05    Ahşap döşemelerin ve yer döşemelerinin imalatı (birleştirilebilir parkeler hariç)    Tehlikeli
16.10.06    Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi hizmetleri (başkalarının adına olanlar)    Çok Tehlikeli
16.21.01    Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş)    Tehlikeli
16.21.02    Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı    Çok Tehlikeli
16.22.01    Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler hariç)    Tehlikeli
16.23.01    Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı    Tehlikeli
16.23.02    Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı    Tehlikeli
16.23.90    Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan kiriş, kalas, payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı    Tehlikeli
16.24.01    Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı    Tehlikeli
16.24.02    Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı    Tehlikeli
16.24.03    Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı    Tehlikeli
16.29.01    Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.)    Az Tehlikeli
16.29.02    Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya granül haline getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin imalatı (mantardan yer döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil)    Az Tehlikeli
16.29.03    Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya çatal-kaşık takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve diğer süslerin imalatı    Az Tehlikeli
16.29.04    Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet saplan, süpürge veya fırça gövdeleri ile sapları, ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı    Tehlikeli
16.29.05    Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabının ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil)    Tehlikeli
16.29.07    Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların imalatı ile sepet türü ve hasır işi eşyaların imalatı    Az Tehlikeli
16.29.90    Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar)    Tehlikeli
17.11.08    Kağıt hamuru imalatı    Tehlikeli
17.12.07    Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil)    Tehlikeli
17.21.10    Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşyaların imalatı    Tehlikeli
17.21.11    Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil)    Tehlikeli
17.21.12    Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı    Tehlikeli
17.21.13    Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)    Tehlikeli
17.22.02    Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)    Tehlikeli
17.22.03    Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı    Tehlikeli
17.22.04    Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)    Tehlikeli
17.23,04    Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya yapışkanlı kağıtların imalatı    Tehlikeli
17.23.06    Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri)    Tehlikeli
17.23.07    Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı    Tehlikeli
17.23.08    Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar hariç)    Tehlikeli
17.23.09    Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı    Tehlikeli
17.24.02    Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)    Tehlikeli
17.24.03    Tekstil duvar kaplamalarının imalatı    Tehlikeli
17.29.01    Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı    Tehlikeli
17.29.02    Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile kalıplanmış ya da sıkıştır